By | December 25, 2017

merry christmas, happy new year, bye bye 2017, welcome 2018, jesus birthday, jesus christ, yeshu khrist, yeshu masih, festival, celebration]